Podmienky

Základné pojmy

Prevádzkovateľ:

www.megaoblecenie.sk

Portál:

www.megaoblecenie.sk

Služby:

Online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov alebo služieb medzi Používateľmi.

Používateľ:

 • Súkromná osoba – fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok.
 • Firma/ Eshop – fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva inzerciu na predaj predmetov svojej obchodnej činnosti.
 • Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva Portál na vyhľadávanie inzerátov vrátane použitia Doplnkových služieb, kúpu tovarov / služieb a s tým súvisiace služby ako napr. komentovanie, kontaktovanie Súkromných osôb alebo Firiem/ Eshopov a pod.

Podmienky používania

 • Prevádzkovateľ má funkciu sprostredkovateľa medzi používateľmi, nenesie však zodpovednosť za obsah a pravdivosť inzerátov, komentárov, odoslaných e-mailov ani za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia portálu Megaoblecenie.sk aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom.
 • Využívanie služieb portálu Megaoblecenie.sk je možné iba po súhlase Používateľa s Podmienkami portálu.
 • Služby portálu Megaoblecenie sú poskytované zdarma. Každý používateľ má právo pridať zdarma neobmedzený počet inzerátov na Portál.
 • Pokiaľ užívateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.
 • Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť písomne Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy info@megaoblecenie.sk
 • Používanie akéhokoľvek Obsahu Internetovej stránky a Príspevkov na nej uverejnených, je povolené len na osobné účely. Akákoľvek dispozícia s nimi (používanie, uverejnenie, kopírovanie a pod.) na iný účel je bez Nášho predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázaná.

Ochrana osobných údajov

 • Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na portáli MegaOblecenie.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov.
 • Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov Prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto Portálu, alebo tretích osôb.
 • Údaje o Používateľoch portálu MegaOblecenie.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si inzerent zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.
 • Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

Registrácia používateľa

 • Využívanie služieb portálu MegaOblecenie.sk nie je podmienené registráciou. Registrácia však poskytuje Používateľovi ďalšie možnosti správy inzerátov.
 • Registrovaní používatelia môžu pod svojim kontom pridávať a editovať inzeráty a využívať služby Hromadnej editácie inzerátov.
 • Neregistrovaní používatelia majú tiež možnosť pridávať inzeráty. Svoje inzeráty spravujú na základe zadaných kontaktných údajov (e-mailová adresa alebo telefónne číslo) a hesla.
 • Registrovaní používatelia môžu vystupovať ako Súkromný inzerent alebo Firemný inzerent.
 • Používateľ registráciou v systéme MegaOblecenie.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov (názov spoločnosti a adresa, IČO, DIČ, tel.číslo, webstránka, FB odkaz) pri svojich inzerátoch.

Prihlásenie používateľa

 • Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
 • Používateľ sa zaväzuje kontaktovať prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto Podmienok inzercie.

Sprístupnenie konta

 • Súkromní inzerenti môžu služby inzercie začať využívať bezodkladne po vyplnení kontaktných údajov.
 • Pri Firemných inzerentoch sú vyplnené údaje poslané administrátorom na overenie ich korektnosti (t.j. uvedené IČO sa nachádza v obchodnom alebo živnostenskom registri SR a aj ostatné uvedené informácie súhlasia s výpisom z registra).

Úprava údajov inzerenta

 • Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb portálu MegaOblecenie.sk, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať ponuku Používateľa a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi.
 • V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto Používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené.
 • V prípade, že sa zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári MegaOblecenie.sk, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to v položke „Upraviť údaje“ užívateľského menu. Údaje, ktoré sú však viazané k samotnému kontu MegaOblecenie.sk (ako aj prístupové heslo) je možné meniť iba v profile tohto konta.

Podmienky inzerovania

 • Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografii. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
  • môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
  • je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,
  • nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,
  • nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,
  • musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu v prípade, že mu predajca nedokáže preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k inzerovanej veci.
  • Pre overenie identity slúži platné telefónne číslo, na ktorom je možné predajcu kontaktovať.
  • Vlastnícky vzťah je možné preukázať napr. zaslaním scan-u dokladu, záručného listu, prípadne iných nadobúdacích dokumentov.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu bez upozornenia aj v prípade, ak jeden používateľ pridáva inzeráty pod viacerými kontami na MegaOblecenie.sk .
 • Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na portáli Megaoblecenie.sk a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami inzercie, t.j. že jeho konanie bude v súlade s Podmienkami inzercie.
 • Užívateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Užívateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Správcom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Serveru inými osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Správcom.
 • V prípade, ak Súkromný inzerent/Firemný inzerent ponúka svoje produkty, tovary a/alebo služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je povinný inzerovať takéto produkty, tovary a/alebo služby výlučne prostredníctvom svojho firemného konta.
 • Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na portáli MegaOblecenie.sk a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami inzercie, t.j. že jeho konanie bude v súlade s Podmienkami inzercie.
 • Užívateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Užívateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Správcom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Serveru inými osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Správcom.
 • V prípade, ak Súkromný inzerent/Firemný inzerent ponúka svoje produkty, tovary a/alebo služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je povinný inzerovať takéto produkty, tovary a/alebo služby výlučne prostredníctvom svojho firemného konta.

Pridávanie inzerátov

Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje vkladanie inzerátov cez rozhranie „Pridať inzerát“ na MegaOblecenie.sk,

 • Záložka „Pridať inzerát“ na hornej lište odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie. Inzerát je automaticky platný po neobmedzenú dobu, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje. Inzeráty je možné priebežne pozastaviť alebo obnoviť. Pri obnovení inzerátu sa aktualizuje dátum inzerátu.
 • Vybraná Ponuka inzerentov z inzertných portálov Prevádzkovateľa sa zdieľa automaticky podľa pravidiel stanovených Prevádzkovateľom. Používateľ súhlasom s Podmienkami pri pridaní inzerátu súhlasí so zdieľaním inzerátu medzi portálmi používateľa, zároveň však toto zdieľanie nie je nárokovateľné.
 • Pridávané inzeráty prechádzajú kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného portálu MegaOblecenie.sk si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami inzercie, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami inzercie, pričom za takéto porušenie sa Používateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške už zaplateného, ale nevyčerpaného poplatku za doplnkové služby vzťahujúceho sa na konkrétny inzerát; zaplatený poplatok za doplnkové služby sa v takomto prípade nevracia, ale započítava sa na zmluvnú pokutu (takýmto zápočtom sa zmluvná pokuta považuje za uhradenú).
 • Na portáli MegaOblecenie.sk je zakázané inzerovať:
  • tovary alebo služby nesúvisiace so zameraním portálu MegaOblecenie.sk
  • audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou,
  • inzeráty v inom ako Slovenskom jazyku alebo Českom jazyku (aj nesprávna Slovenčina – zahraničné počítačové roboty),
  • bločky, faktúry,
  • web stránky firiem a ich logá (okrem platených služieb)
  • služby zhodného obsahu ako je MegaOblecenie.sk,
  • nadmerné množstvo tovaru v 1 inzeráte je možné inzerovať len 1 konkrétny produkt alebo sadu, je však povolené ponúkať tovar v rôznych veľkostiach a farbách, pokiaľ sa jedná o totožný produkt,
 • Ďalej je zakázané:
  • písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
  • do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?),
  • do názvu alebo do textu inzerátu vkladať www adresu,
  • pri pridaní fotiek k inzerátu pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie, fotografie s logom alebo názvom firmy,
  • používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, ...),
  • vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis,
  • používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,
  • používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,...),
  • atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

Topovanie

( je možné zvýhodniť pozíciu inzerátu, profil predajcu/e-shopu, handmade predajcu, zverejniť WEBstránku a FB fanpage )

Topovanie je možné vykonať kedykoľvek zakúpením neobmedzeného množstva topov. Znamená to zvýhodnenie pozície inzerátu, predajcu/e-shopu, handmade predajcu oproti ostatným ponukám. Ponúkame možnosť topovaním zobraziť vo svojom profile a taktiež priamo pri každom inzeráte svoju WEBstránku a taktiež FB Fanpage. Topovanie inzerátu znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórii, ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Inzerát bude naviac označený onačením „MEGA“ počas celej doby topovania inzerátu.  Tieto pravidlá platia rovnako pre topovanie pozície profilu predajcov/eshopov a handmade predajcov.

Topovanie inzerátu

- je možné aktivovať formou SMS správy alebo INTERNET BANKINGOM na obdobie minimálne 7 dní. Každá SMS bude topovať inzerát na 7 dní dopredu: ( pre príklad uvedieme ):

1 x TOP = 7 dní
2 x TOP = 14 dní
3 x TOP = 21 dní
4 x TOP = 28 dní (a podobne)

Poradie inzerátov určuje vyšší počet TOPOV na 1 inzerát
*AKCIA* Topované inzeráty budú zobrazené na našej FB fanpage *AKCIA*

Obdobie topovania inzerátu – začiatok aktuálneho topovania sa rovná dátumu aktivácie topovania. Koniec aktuálneho topovania je 7 dní od dátumu aktivácie topovania. Topovanie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín).

Portál MegaOblecenie.sk Vás navedie priamo kliknutím na ‘’topovanie’’ pri inzeráte, prípadne na svojom profile. Čas aktivácie služby sa prepočíta presne na minúty, t.j. ak Používateľ topuje inzerát napr. na 7 dní a dostane spätnú SMS 1.8.2014 o 15:40, tak topovanie bude platné do 8.8.2014 15:40.

Ak bude odoslaná SMS v správnom tvare, bude po doručení spätnej SMS inzerát topovaný, ak je odoslaná SMS v nesprávnom tvare alebo používateľ nemá dostatočný kredit, inzerát nebude topovaný a používateľ dostane spätnú SMS s pokynmi, ktoré ma vykonať, aby mohla byť služba aktivovaná.

Ak bude Váš inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené najprv podľa počtu topov na inzerát a ďalej podľa času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť.

Ak bude inzerát v čase aktivácie topovania už topovaný (viacnásobné topovanie), počet dní topovania sa spočíta (7 + 7 + 7 + ...). Ak je doba platnosti inzerátu kratšia ako obdobie topovania inzerátu, tak sa doba platnosti automaticky po aktivovaní služby predĺži o dobu topovania.

Cenník spoplatnených doplnkových služieb
Ceny doplnkových služieb sa odvíjajú od počtu odoslaných SMS. Pre aktiváciu doplnkových služieb môžte poslať neobmedzený počet SMS správ. Ceny sú uvádzané s DPH.

Cena topovania
Všetky topovania sú spoplatnené 1€ za každý TOP ( množstvo zakúpených topov nie je obmedzené ).

Topovanie profilu predajcu

- je možné aktivovať formou SMS správy alebo INTERNET BANKINGOM na obdobie 7 dní. Každá SMS bude topovať profil na 7 dní dopredu: ( pre príklad uvedieme ):

1 x TOP = 7 dní
2 x TOP = 14 dní
3 x TOP = 21 dní
4 x TOP = 28 dní (a podobne)

Poradie profilu predajcov určuje vyšší počet TOPOV na 1 profil.
*AKCIA* Topované inzeráty budú zobrazené na našej FB fanpage *AKCIA*

Obdobie topovania profilu predajcu – začiatok aktuálneho topovania sa rovná dátumu aktivácie topovania. Koniec aktuálneho topovania je 7 dní od dátumu aktivácie topovania. Topovanie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín).

Portál MegaOblecenie.sk Vás navedie priamo kliknutím na ‘’topovanie’’ pri profile predajcu, prípadne na svojom profile. Čas aktivácie služby sa prepočíta presne na minúty, t.j. ak Používateľ topuje inzerát napr. na 7 dní a dostane spätnú SMS 1.8.2014 o 15:40, tak topovanie bude platné do 8.8.2014 15:40.

Ak bude odoslaná SMS v správnom tvare, bude po doručení spätnej SMS profil predajcu topovaný, ak je odoslaná SMS v nesprávnom tvare alebo používateľ nemá dostatočný kredit, inzerát nebude topovaný a používateľ dostane spätnú SMS s pokynmi, ktoré ma vykonať aby mohla byť služba aktivovaná.

Ak bude Váš profil predajcu jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) profily predajcov ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných profilov viac, ich poradie bude určené najprv podľa počtu topov na inzerát a ďalej podľa času aktivácie topovania profilu. Profily, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa profil automaticky zaradí medzi bežné profily.

Ak bude profil predajcu v čase aktivácie topovania už topovaný (viacnásobné topovanie), počet dní topovania sa spočíta (7 + 7 + 7 + ...).

Cenník spoplatnených doplnkových služieb Ceny doplnkových služieb sa odvíjajú od počtu odoslaných SMS. Pre aktiváciu
doplnkových služieb môžte poslať neobmedzený počet SMS správ. Ceny sú uvádzané s DPH.

Cena topovania Všetky topovania sú spoplatnené 1€ za každý TOP ( množstvo zakúpených topov nie je obmedzené ).

Topovanie profilu pre zobrazenie WEBstránky a FB fanpage

- je možné aktivovať formou SMS správy alebo INTERNET BANKINGOM na obdobie 7 dní. Každá SMS bude zobrazovať WEBstránku a FB fanpage pri profile na 7 dní dopredu: ( pre príklad uvedieme ):

1 x TOP = 7 dní
2 x TOP = 14 dní
3 x TOP = 21 dní
4 x TOP = 28 dní (a podobne)

Obdobie topovania profilu predajcu so zobrazením WEBstránky a FB fanpage – začiatok aktuálneho topovania sa rovná dátumu aktivácie topovania. Koniec aktuálneho topovania je 7 dní od dátumu aktivácie topovania. Topovanie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín).

Portál MegaOblecenie.sk Vás navedie priamo kliknutím na ‘’topovanie’’ pri profile predajcu, prípadne na svojom profile. Čas aktivácie služby sa prepočíta presne na minúty, t.j. ak Používateľ topuje inzerát napr. na 7 dní a dostane spätnú SMS 1.8.2014 o 15:40, tak topovanie bude platné do 8.8.2014 15:40.

Ak bude odoslaná SMS v správnom tvare, bude po doručení spätnej SMS profil predajcu topovaný, ak je odoslaná SMS v nesprávnom tvare alebo používateľ nemá dostatočný kredit, inzerát nebude topovaný a používateľ dostane spätnú SMS s pokynmi, ktoré ma vykonať aby mohla byť služba aktivovaná.

Ak bude profil predajcu v čase aktivácie topovania už topovaný (viacnásobné topovanie), počet dní topovania sa spočíta (7 + 7 + 7 + ...).

Cenník spoplatnených doplnkových služieb
Ceny doplnkových služieb sa odvíjajú od počtu odoslaných SMS. Pre aktiváciu doplnkových služieb môžte poslať neobmedzený počet SMS správ. Ceny sú uvádzané s DPH.

Cena topovania
Všetky topovania sú spoplatnené 1€ za každý TOP ( množstvo zakúpených topov nie je obmedzené ).

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@megaoblecenie.sk .

Administrácia inzerátov

 • V systéme MegaOblecenie.sk môže Používateľ svoje inzeráty meniť, dopĺňať, pozastaviť, obnoviť alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii „Moje inzeráty“, z vyhľadávania, z kategórie alebo priamo z detailu inzerátu.

Zrušenie konta

 • Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ portálu môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami inzercie zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť na základe:
  • porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie,
  • porušenia Podmienok inzercie,
  • dlhého obdobia nečinnosti (ak sa Používateľ neprihlási na server aspoň raz v lehote 21 dní od prvého odhlásenia, alebo sa Používateľ v priebehu 6 mesiacov od posledného odhlásenia ani raz neprihlásil na server.),
  • na vlastnú žiadosť Používateľa.
  • z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa alebo iného Používateľa.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa (inzeráty, komentáre atď) či samotného Používateľa zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok inzercie.

Zodpovednosť za škodu

 • Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu MegaOblecenie.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Portálu Používateľom, či tretími osobami.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu MegaOblecenie.sk.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu MegaOblecenie.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 • Prevádzkovateľ portálu MegaOblecenie.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.
 • Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť MegaOblecenie.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertný portál MegaOblecenie.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli MegaOblecenie.sk, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.

Reklamačný poriadok

 • V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ povinný písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@megaoblecenie.sk
 • Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.
 • Prevádzkovateľ portálu MegaOblecenie.sk je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.
 • Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

Záverečné ustanovenia

 • Podmienky inzerovania na portáli MegaOblecenie.sk nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami inzercie sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 • Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu MegaOblecenie.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov, ktoré vyplývajú z Objednávky platených služieb.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach Portálu. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok inzercie. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.